Contact

Secretariaat en algemeen contactadres Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid Nederland
Jan-Willem van Zon
Mijlstraat 32
5281 LL Boxtel
0411-674399
secretariaat@friesepaardzuidnederland.nl
IBAN nummer: NL39RABO011.71.80.106

Ledenadministratie
Voor nieuwe aanmeldingen, opzegging lidmaatschap of wijziging in uw adresgegevens
Jan Raaijmakers
Bergstraat 31a
5386 KJ  Geffen
Mobiel: 06-5582 4786
penningmeester@friesepaardzuidnederland.nl

Secretariaat Dressuur
Stuur uw digitale inschrijving naar:
Marian Smits
Wildertstraat 16
4884 MX Wernhout
076-5971895 / 06-21994402
friezendressuur-zn@live.nl
IBAN nummer: NL56RABO011.21.26.294 t.n.v. C.L.M. Mutsters-Schouwenaars

Secretariaat Tuigpaarden
Jan Raaijmakers
Bergstraat 31a
5386 kj Geffen
06-55824786
jan.raaijmakers@friesetuigpaard.nl

Informatie Studieclub
Arjen Schrauwen
06-51055124 (na 18.00u)
studieclub@friesepaardzuidnederland.nl

Informatie IBOP
Jan-Willem van Zon
0411-674399
ibop@friesepaardzuidnederland.nl

Eindredactie Periodiek
Sjouk Hoitsma
periodiek@friesepaardzuidnederland.nl

Redactie Website
webmaster@friesepaardzuidnederland.nl

Neem contact op via Facebook:
Like onze Facebook pagina 'Fokvereniging het Friesche Paard Zuid Nederland'


 

Privacy verklaring 
Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland

Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland, gevestigdte Lithoijen is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voorde in de statuten van de Vereniging beschreven doelgroep. Via onze website enanderszins bieden wij de in de statuten aangeduide diensten aan leden. Daarbij kanhet zijn dat wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd,verwerken. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onzedienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordtomgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ookzorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit devan kracht zijnde wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

•duidelijk vermelden voor welke doeleinden wijpersoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij persoonsgegevensvragen voor onze administratie en via deze privacyverklaring;
•het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen depersoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met explicietetoestemming van de betreffende persoon. We leggen in dat geval uit waarom wedeze aanvullende gegevens vragen;
•eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uwpersoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
•gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij datnodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijktoe verplicht zijn;
•wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derdepartijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden wordengebruikt;
•passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevenste beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van onspersoonsgegevens verwerken;
•persoonlijke rechten respecteren om persoonsgegevens tecorrigeren of te verwijderen;
•tijdens de evenementen van de fokvereniging worden foto’sen video’s gemaakt door hiervoor geaccrediteerde personen. 

     1. Gebruikvan persoonsgegevens
Als lid van onze Vereniging laat u bepaalde gegevens in onzeadministratie achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken nietaltijd alle gegevens, die bij ons bekend zijn. Wat wij verwerken is namelijkafhankelijk van de diensten en functionaliteiten die voor het realiseren vanonze statutaire doelstelling nodig zijn. Deze privacy verklaring is vantoepassing op persoonsgegevens die de Vereniging verwerkt van haar leden of vanderden, ter uitvoering van haar in de statuten beschreven doeleinden. 

     2. Toestemming
Leden of derden die persoonsgegevens aan de Verenigingverstrekken geven de vereniging uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevensin lijn met deze privacy verklaring te verwerken

     3. Persoonsgegevens

      Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die voorhet realiseren van de statutaire doelstelling van de Vereniging nodig zijn,kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

•naam
•adres
•woonplaats
•e-mailadres
•IBAN
•telefoonnummer
•lidnummer

4. Doeleinden

      Wij verwerken persoonlijke gegevens:
•voor het verwerken van lidmaatschapsgegevens ten behoevevan de administratie
•voor het informeren van de leden over aangelegenheden ophet gebied van Friese paarden  
•voor het behartigen van de belangen van de leden
door het bevorderen en in stand houden van contacten tussende leden van de vereniging
•voor het communiceren door middel van elektronischenieuwsbrieven en/of post
•om  vragen tebeantwoorden of klachten te behandelen via sociale media, e-mail, post oftelefonisch
voor het verrichten van service aan de leden.

      5. Verstrekking aan derden

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens doorgeven aan derdepartijen, als dat noodzakelijk is in het verband van de realisering van destatutaire doelstelling of in reactie op gevraagde diensten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgenwij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.Persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan anderepartijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

6.   Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik vanen ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoordat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat detoegang tot de gegevens afgeschermd is.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wijhanteren een standaard-bewaartermijn van een jaar na het einde van hetlidmaatschap. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moetenbewaren omdat de wet ons dit verplicht.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijdwijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevensgebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u zehebt afgegeven.
Het is  aan te radenonze website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingenvan deze privacy verklaring.

 

8. Verantwoordelijk voor verwerking  inzage, correctie en verwijderen van uwgegevens

      Verantwoordelijk voor de verwerking, de inzage en decorrectie en verwijdering van uw persoonsgegevens is het bestuur van devereniging. U hebt te allen tijde recht op inzage van uw persoonlijke gegevens.Op uw kenbaar gemaakte verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren ofverwijderen.
U wordt verzocht om wijzigingen van uw persoonsgegevens zospoedig mogelijk aan de secretaris  vanons bestuur door te geven.

      9. Inwerkingtreding
      Deze privacyverklaring is opgesteld naar aanleiding van hetvan kracht worden van de Algemene Verordening voor de verwerking vanpersoonsgegevens (AVG) per 25 mei 2018. Deze verklaring is vastgesteld bijbesluit van het bestuur op 26 oktober 2018 en is in werking getreden napublicatie op de website van de Vereniging op 1 december 2018.

     10. Contact
Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contactmet ons wilt opnemen, dan kan dat via de secretaris van de Vereniging:
      Telefonisch 0411 674399
E-mail: secretariaat@frieschepaardzuidnederland.nl