Terug naar nieuwsoverzicht

Vacature nieuw bestuurslid KFPS

Aan de leden van het KFPS

Namens de Ledenraad van het KFPS heeft de Vertrouwenscommissie deopdracht om te zoeken naar geschikte kandidaat bestuursleden. In het najaar van2019 is de heer Bert Wassenaar regulier aftredend en niet herkiesbaar in het bestuurvan het KFPS. De vertrouwenscommissie wil de leden van het KFPS hierbijoproepen zich kandidaat te stellen.

Deze oproep zal ook via de Phryso, de website van het KFPS en bij deFokverenigingen bekend gemaakt worden.

Voor de vacaturegeldt dat kandidaat bestuursleden aan de volgende voorwaarden en competentiesdienen te voldoen:

Lid zijn van hetKFPS

·       Zich op positievewijze willen inzetten voor de vereniging het KFPS en het Friese paard

·        Beschikt overmeer dan gemiddelde tijd om te investeren

·     Socialevaardigheden, kandidaat moet in staat zijn om tegenstellingen en conflicterendebelangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden.

·       Integer

·       Representatief

·       Heeft depersoonlijkheid en achtergrond om een sturende rol te vervullen bij demeningsvorming en besluitvorming

·       Affiniteit hebbenmet paarden en met het Friese Paard in het bijzonder

·       Zich bewust zijnvan de tradities binnen de vereniging maar in zijn of haar handelenvooruitstrevend denker en doener

·       Teamplayer; kaneen relatie van vertrouwen en onderling respect managen

·       Kennis vanstamboekzaken is een pré

·       Beheersing van demoderne talen is een prettige bijkomstigheid.

·       Zich kunnenprofileren als boegbeeld (voorzitter) van het KFPS

 

Als u zich herkent in de bovengenoemde voorwaarden en competenties (ofleden kent die hieraan voldoen) en u ziet het als een uitdaging om onzeprachtige vereniging mede te leiden in de komende jaren dan nodigt deVertrouwenscommissie u uit om uw sollicitatiebrief, voorzien van CV enmotivatie te sturen naar:

VCKFPS@Gmail.com

Of :

Y. de Vries

lytsewei 59

9289LC Drogeham


Wij zien uw reactie graag voor 1 mei2019  tegemoet.

Voor meer informatie over de invulling van de vacature als bestuurslidvan de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paardenstamboek”  kunt u contact opnemen met Ytsen de Vries ,telefoon  06-53591080   of e-mail ydv@hetnet.nl.