Terug naar nieuwsoverzicht

Kom naar de Jaarvergadering op zaterdag 28 januari

Graag nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2016. Deze vergadering wordt gehouden op zaterdag 28 januari 2017 in zaal ‘De Schuttershof’, Dorpsstraat 2, 5085 EG Esbeek.
Aanvang van de vergadering is 19:00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen 
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering 2016, dd.30 januari 2016 (Zie verslag jaarboek) 
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel verslag 2016 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Begroting 2017 
8. Bestuursverkiezing• 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is Jan-Willem van Zon. Aftredend en niet herkiesbaar is Nancy Lucius. Ingevolge artikel 1 van het huishoudelijk reglement dienen de namen van de bestuurskandidaten c.q. tegenkandidaten tenminste 1 week voor de Algemene ledenvergadering te worden ingediend bij het bestuur en zijn voorzien van adhesiebetuigingen van tenminste 10 leden van het ledenbestand• Het bestuur wil Peter de Meulmeester graag voordragen als aspirant bestuurslid 

9. Fokdagen 2017 
10. Stand van zaken bij• IBOP• Studieclubs• Dressuur• Tuigpaarden• Fokkerijraad• Ledenraad 
11. Activiteiten 2017 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
Na het formele gedeelte volgt de uitreiking van de wandborden (zie hierna). 

Tenslotte gaan we over tot het feestelijke gedeelte van de avond. Er zal weer een warmen koud buffet voor u klaar staan en natuurlijk zal ook de traditionele loterij weer niet ontbreken!De kosten voor deelname aan het buffet zijn 15 euro, te voldoen bij binnenkomst in de zaal. Graag tijdig reserveren bij: Jan-Willem van Zon, janwillem.sabine@kpnmail.nl,(04116-74399)